Finnebäcks hållbarhetsarbete

På Finnebäcks har vi skogen och naturen i vårt DNA. En välmående natur har redan från företagets grundande varit en förutsättning för verksamhetens existens. Vi verkar i en levande glesbygd där skog och mark är en viktig del i rekreation och fritidsaktiviteter.

Bakgrunden

Finnebäcks grundades redan 1917 som ett mindre sågverk i byn Finnebäck. Verksamheten utvecklades under 1900-talets första hälft till att producera modulhus. 

Från 1950-talet och framåt fokuserar vi fullt ut på produktion av modulära rum för kyl- och frysrumsmiljöer.

Täta rum med utmärkta energivärden

När en produkt är i drift är det viktigt med bra isolering (U-värde) och att rummet är tätt. Finnebäcks panelsystem har bästa möjliga isolervärde, hela 11% bättre än flera konkurrerande fabrikat. 

Panelerna sammankopplas med stabila kopplingslås som garanterar en god täthet utan energiförluster. Det är viktigt att nyttja energin väl, det sparar både miljö och ekonomi!

Modulära rum som håller länge

Att arbeta modulärt har flera vinster. Produktionsmässigt uppnås en god produktivitet där energi och material nyttjas på bästa möjliga sätt. Rummen kan dessutom växa i takt med brukarens behov. Man kan enkelt bygga om, bygga till eller flytta rummet vartefter behoven förändras.

Genom åren har marknadens syn på kvalitet varierat. I vissa perioder har ”slit och släng-kvalitet” varit det som efterfrågats. Mer än så har ansetts överflödigt då det ändå ska byggas om med vissa intervall.

Finnebäcks har stått fast vid sin höga kvalitetsnivå trots att det ibland varit utmanande att möta krav på billiga och sämre lösningar. Vi vill leverera produkter vi kan stå för och som gör nytta över lång tid. Våra lösningar ger ofta 30 års livslängd eller mer.

Ekologisk
hållbarhet

Ren luft, rent vatten
» Verksamheten drivs med hänsyn till vår fina miljö
» Flexibla produkter (bygga om, bygga till, flytta rum)
» Minskad kemikalieförbrukning i tillverkningen med -6% vid övergång till Cyklopentansystem
» Minimal energiförlust i drift U-värde / Täthet genom montering med kopplingslås
» Källsortering av spillmaterial

Ekonomisk
hållbarhet

Hushållande, grundläggande behov, etik
» Justa affärer på marknadsmässiga villkor
» Företaget skattskrivet i Sverige
» Avtalsenliga löner
» Kvalitetsnivå, lång livslängd > 30 år
» Strävan efter maximalt materialutnyttjande i tillverknings- och installationsfasen
» Behovsanalys – bygga rum som optimerar kundens behov och optimal driftskostnad

Social
hållbarhet

Trygghet, Delaktighet, kultur
» Trygga, säkra, meningsfulla jobb
» I möjligaste mån lokal rekrytering
» Samhällsengagemang för en attraktiv bygd tex i föreningsliv och UF-företag
» Samarbetspartners med samma etiska värderingar
» Erbjuda produkter för god livsmedelshantering

Cirkulär ekonomi

Råmaterial

Finnebäcks väljer med varsam hand ut råvaror och leverantörer som kan leva upp till våra höga kvalitetskrav. Vi värdesätter långsiktiga, stabila leverantörsrelationer. Samarbetspartners med en god insyn i, och förståelse för, vår verksamhet och våra behov ger det mest gynnsamma resultatet.

Tillverkning

Finnebäcks produkter tillverkas i, och levereras från, Din egen fabrik i Edane, Värmland.

Kontor och produktionslokaler värms upp på ett energieffektivt sätt, med värmeåtervinning av frånluft, styrning av arbetstemperaturer och lågtemperaturssystem för uppvärmning. Vid städning och fastighetsunderhåll används i möjligaste mån miljömärkta produkter.

Vid produktionsberedningen planeras tillverkningen för att på bästa möjliga sätt utnyttja material, energi och personalresurser på ett hållbart sätt.

Vid val av maskiner och verktyg tas hänsyn till utrustningens miljöpåverkan vid dess tillverkning, drift och utrangering.

Avfall som uppstår i produktionen separeras i fraktionerna rostfritt, stålskrot, aluminium, papp, trä, brännbart och deponi. Avfall samlas i separata containers i företagets återvinningscentral och återvinnes via avtal med entreprenör. Blandat avfall samlas för sig och deponeras.

Minsta möjliga mängd emballage används vid emballering. Allt emballage är återvinningsbart (exempelvis papp och trä) eller brännbart (t.ex PE-folie, trä och extruderat PE/papp laminat).

Paneler som har skönhetsfel eller mindre kvalitetsfel och därmed inte passerar igenom vår fabrikskontroll modifieras om maskinellt för att i stället användas i våra rum för uthyrning.

Dessa rum används framförallt för att upprätthålla drift under pågående byggnation hos slutkund eller vid event/arrangemang där man har ett tillfälligt behov av kylförvaring. 

 

Installation

Vid val av maskiner och verktyg tas hänsyn till utrustningens miljöpåverkan vid tillverkning, drift och utrangering.

Avfall som uppstår vid installation separeras i fraktionerna metallskrot, papp, trä och övrigt icke miljöfarligt avfall. Blandat avfall samlas för sig för deponi. Avfall samlas i anvisade separata containers tillhandahållna på arbetsplatsen. Miljöfarligt avfall förväntas inte uppstå vid installation.

Engångspallar av trä, som kan transporteras av montagelaget, återtas till fabriken för återanvändning vid andra leveranser.

Användning

Finnebäcks panelsystem har bästa möjliga isolervärde, hela 11% bättre än flera konkurrerande fabrikat. Panelerna sammankopplas med stabila kopplingslås som garanterar en god täthet utan energiförluster.

Produkterna kräver minimalt underhåll där miljövänliga rengöringsmedel vanligen fungerar väl.

Hållbar design

I konstruktionsarbetet och i tillverkningsprocessen väljs de lösningar som ger den lägsta totala påverkan på miljön vid tillverkning och drift.

Finnebäcks levererar produkter med lång livslängd, med toppnivå på isolering, god täthet och hög flexibilitet där brukaren enkelt kan bygga om, bygga till och flytta och sälja vidare rummet när behoven förändras.

I säljprocessen görs en behovsanalys för att erbjuda en rumskonfiguration som optimerar brukarens verksamhetsbehov med minsta möjliga driftskostnad.

Transporter

Transporter utförs i möjligaste mån direkt till arbetsplats där så är möjligt för att minimera antalet transporter. Transportvolymen (höjden) utnyttjas maximalt, (dvs. höga kollin) och vid samlastning av mindre enheter staplas godsen i möjligaste på varandra.

Onödiga resor i tjänsten undviks genom samåkning, utnyttjande av telefon, digitala hjälpmedel och konferenssystem samt välplanerade resrutter. 

Vid resor prioriteras tåg framför bil där det är praktiskt möjligt. Resor till och från arbetet minimeras genom effektiv produktions- och bemanningsplanering samt uppmuntran av samåkning. 

För dokumenthantering och distribution prioriteras elektronisk media som E-post och webbportaler, framför brev och paketförsändelser.

När produkten är uttjänt

I dagsläget pågår flera laboratorietester hos Europas kemileverantörer för att hitta lösningar för att göra produkterna cirkulära. Prognosen ser lovande ut och man kommer sannolikt att lyckas. Dock finns ännu ingen möjlig lösning lämpad för vår typ av tillverkning.

Fram tills det att det är möjligt att nyttja cirkulär råvara fokuserar Finnebäcks på att leverera produkter med lång livslängd, med toppnivå på isolering, god täthet och flexibilitet där man enkelt kan bygga om, bygga till och flytta/sälja vidare rummet när brukarens behov ändras.

Uttjänta paneler skickas i dag till källsortering där stålplåt sorteras ut som metallskrot och återanvänds

Driftsekonomi, sett över en 20 års period

Hyr ditt kyl- eller frysrum av oss

Är du i tillfälligt behov av kyl- eller frysrum?
Finnebäcks har ett antal rum för uthyrning, per vecka eller för längre perioder. Dessa rum används framförallt för att upprätthålla drift under pågående byggnation hos slutkund eller vid event/arrangemang där man har ett tillfälligt behov av kylförvaring.

Vi står alltid redo att hjälpa till!

Hos Finnebäcks är svaren på dina frågor aldrig långt borta. Vi möter upp med kunskap och klara besked oberoende av karaktären på ditt ärende.